REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dział I. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy jubiler-balais.pl dostępny jest pod adresem www.jubiler-balais.pl i prowadzony jest przez firmę Balais Krzysztof Balandowski z siedzibą: ul. Akacjowa 9
84-230 Rumia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr NIP 8481529295 oraz nr REGON 221658240, kontakt e-mail: kontakt@jubiler-balais.pl

tel. +48 603878360

Oplata za połączenie z numerem +48 603878360: jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient/ konsument.

1.2.Sklep prowadzi sprzedaż biżuterii.
1.3.W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
- posiadanie dostępu do Internetu
- posiadanie adresu e-mail
- zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (z wyłączeniem Internet Explorer w wersji starszej niż 7.0)
- akceptacja plików „cookies”

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

2.1. Złożenie zamówienia w sklepie jubiler-balais.pl oznacza zawarcie przez klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów z właścicielem. Obu stronom przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży na wypadek niewykonania przez drugą stronę umowy zobowiązania w terminie 5 dni(wydanie przedmiotu przez sprzedawcę lub zapłata za towar przez kupującego). W takim wypadku strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
2.2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
2.3. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
- dane potrzebne do realizacji zamówienia- Imię, Nazwisko, pełny adres, numer telefonu.
- zamówione produkty
- sposób dostawy (Poczta polska, Firma kurierska, paczkomaty Inpost)
- sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu)

2.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu fiskalnego/faktury VAT zgodnie z treścią Regulaminu.
2.5. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie najpóźniej 2 dni dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

2.6. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej - czas realizacji 1 dzień roboczy.

- Poczty Polskiej- czas realizacji dla listu poleconego priorytetowego  2 dni robocze,

- In Post Paczkomaty- odbiór w punkcie paczkomacie wskazanym przez klienta- czas realizacji około 2 dni roboczych.
2.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
2.8. W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Nie ma mozliwości złożenia zamówiania dla produktów mających status "produkt niedostepny".
W przypadku towarów dostępnych na zamówienie, towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.
2.9. W przypadku Klientów zagranicznych spoza Europy i Unii europejskiej Balais Krzysztof Balandowski prosi o indywidualny, wcześniejszy kontakt w celu ustalenia zrealizowania zamówienia oraz kosztów dostawy.
- telefoniczny na nr.: +48 603878360
- na wskazany adres e-mail: kontakt@jubiler-balais.plDział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

3.2 Balais Krzysztof Balandowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania promocji oraz rabatów- obie strony są związane ceną z momentu złożenia zamówienia nawet gdyby później cena tego samego wyrobu uległa zmianie.

Obie strony są związane warunkami oraz cenami wskazanymi w zamówieniu.


3.3. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

Cennik dostawy może ulec zmianie- obie strony obowiązuje cena w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Aktualny cennik dostawy:

https://jubiler-balais.pl/content/6-koszty-dostawy


3.4. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego.

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

4.1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać ( termin na zapłatę to 4 dni kalendarzowe- termin zaczyna bieg w dniu zlożenia zamówienia)
- gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,
- tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe Właściciela

PKO BP

64 1020 1912 0000 9702 0150 8977


- systemem płatności PayU, PayPal-tylko dla transakcji z ochroną sprzedającego.
- kartą płatniczą lub kredytową
4.2. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz:
nr zamówienia

4.3. Przy platności przez PayPal nie ma dostępnej opcji dostawy do paczkomatów InPost.

Dział V. Reklamacje dotyczące towarów

5.1. Balais Krzysztof Balandowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

5.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Balais Krzysztof Balandowski ul. Akacjowa 9, 84-230 Rumia, kontakt@jubiler-balais.pl . Balais Krzysztof Balandowski ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie do 14 dni w przeciwnym razie uważa się, że sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.

5.3.Balais Krzysztof Balandowski nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Balais Krzysztof Balandowski jako sprzedawcy. Balais Krzysztof Balandowski ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Informacja dla klienta:

https://uokik.gov.pl/faq_umowy_zawierane_na_odleglosc.php

Dział VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

6.1. Balais Krzysztof Balandowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Balais Krzysztof Balandowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@jubiler-balais.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

6.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6.5. Balais Krzysztof Balandowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


Dział VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz

oraz Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą, na  podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta i korzystającym ze sklepu internetowego jubiler-balais.pl przysługuje- na podstawie przepisów prawa- prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podawania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość powinno zostać wysłane na adres: Balais Krzysztof Balandowski ul.Akacjowa 9, 84-230 Rumia lub na adres email: kontakt@jubiler-balais.pl

7.2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta oraz  Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem konsument oraz Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Balais Krzysztof Balandowski ul. Akacjowa 9, 84-230 Rumia. Zwrotowi podlegają koszty przesyłki (do klienta) zamówionego towaru ale tylko kwota równoważna najniższej oferowanej na sklepie opcji wysyłki. Klient zamawiający przesyłkę kurierską, po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość otrzyma zwrot kosztów przesyłki najtańszej oferowanej.

7.4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta oraz Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Balais Krzysztof Balandowski świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta oraz Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą.

7.5. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.6 Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

7.7 Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu jubiler-balais.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą ) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta oraz Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta oraz  Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument oraz  Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument oraz  Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi oraz  Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.8 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

   Kupujący będący konsumentem oraz  Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Konsument oraz Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument oraz  Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Dział VIII. Dane osobowe i polityka prywatności

8.1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Balais Krzysztof Balandowski z siedzibą: ul. Akacjowa 9, 84-230 Rumia. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta
- w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży
dla potrzeb technicznych Sklepu
- w związku z rejestracją konta Klienta w sklepie
- w związku z uczestnictwem w programie rabatowym (Karta Stałego Klienta)
- o ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu jubilerskiego Balais prowadzonego przez firmę Balais Krzysztof Balandowski. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie takiej informacji na adres kontakt@jubiler-balais.pl
8.2. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.3. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8.4. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
8.5. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
8.6. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Dział IX. Postanowienia końcowe

9.1. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
9.2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
9.3. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
9.4. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

9.5. oplata z numerem kontaktowym sklep +48 603878360 jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient/konsument.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.